ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Ο έλεγχος και οι διεθνείς πιστοποιήσεις αποτελούν τη δικαίωση των προσπαθειών μας!

Σήμερα, το σύνολο των παραγωγικών διαδικασιών εμφιάλωσης της βιομηχανίας Εμφιάλωσης «Νερά Κρήτης ΑΒΕΕ» είναι πιστοποιημένο από τον TÜV με τα πρότυπα:

International Food Standard (IFS Food) HIGHER LEVEL (99,40%)

Το πρότυπο IFS Food είναι διεθνώς αναγνωρισμένο και έχει σχεδιαστεί για να διασφαλίζει ότι οι πιστοποιημένες εταιρείες μπορούν να προσφέρουν προϊόντα που συμμορφώνονται στην τοπική και διεθνή νομοθεσία και σε συγκεκριμένες προδιαγραφές για την εξασφάλιση της ασφάλειας και ποιότητας για τον καταναλωτή.

Food Safety System Certification (FSSC 22000)

Το FSSC 22000 παρέχει ένα πλαίσιο αποτελεσματικής διαχείρισης της ευθύνης του οργανισμού για την ασφάλεια των τροφίμων και ποτών. Είναι πλήρως αναγνωρισμένο από την Παγκόσμια Πρωτοβουλία για την Ασφάλεια των Τροφίμων (GFSI) και βασίζεται σε ήδη υπάρχοντα πρότυπα ISO. Διασφαλίζει υπεύθυνα ότι η εταιρεία διαθέτει ένα ισχυρό Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων ικανοποιώντας τις απαιτήσεις των πελατών.

ISO 9001:2008

Το ISO 9001: 2008 καθορίζει τις απαιτήσεις ενός συστήματος διαχείρισης ποιότητας, όπου ένας οργανισμός καλείται να αποδείξει την ικανότητά του να παρέχει με συνέπεια προϊόν που ικανοποιεί τον πελάτη και τις νομικές και κανονιστικές απαιτήσεις, μέσω της αποτελεσματικής εφαρμογής και της συνεχής βελτίωσης του συστήματος.

ISO 22000:2005

Το ISO 22000: 2005 καθορίζει τις απαιτήσεις ενός συστήματος διαχείρισης ασφάλειας, όπου ένας οργανισμός καλείται να αποδείξει την ικανότητά του να ελέγχει και να διαχειρίζεται κινδύνους, και κατ’ επέκταση να εξασφαλίζει ότι τα τρόφιμα είναι ασφαλή κατά τη στιγμή της ανθρώπινης κατανάλωσης.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ

Ακολουθεί η Πολιτική Ποιότητας & Ασφάλειας Κατανάλωσης της Εταιρείας ΝΕΡΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. πού υλοποιείται στο Εργοστάσιο Εμφιάλωσης Βαρυπέτρου Χανιών Κρήτης:

 

 • Να εμφιαλώνει και να εμπορεύεται: Επιτραπέζιο Νερό σε Συσκευασία ΡΕΤ, με διεργασίες πού εξασφαλίζουν ότι τα προϊόντα ανταποκρίνονται πλήρως στις Εθνικές και Κοινοτικές Νομοθετικές Απαιτήσεις που σχετίζονται με την υγιεινή και την ασφάλεια του Καταναλωτή
 • Να ικανοποιεί απόλυτα τους Πελάτες της παρέχοντας υπηρεσίες πού εξασφαλίζουν την προστασία της υγείας τους και μέσω της συνεχούς βελτίωσης της να αυξάνει τους πιστούς πελάτες της
 • Να εκτελεί την παραγωγή και τις παραγγελίες πού αναλαμβάνει με τρόπο πού ικανοποιεί τις απαιτήσεις των πελατών όπως έχουν διατυπωθεί στις παραγγελίες που έχουν ανατεθεί, τηρώντας το κόστος σε ανταγωνιστικά επίπεδα
 • Να διαθέτει υποδομές και παραγωγικό εξοπλισμό που αναβαθμίζεται σύμφωνα με τις τρέχουσες παραγωγικές και ποιοτικές εξελίξεις, εξασφαλίζοντας ότι το σύνολο των διεργασιών της διενεργούνται κάτω από ελεγχόμενες συνθήκες και αποκλείοντας κάθε κακόβουλη ενέργεια που θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο την ασφάλεια του προϊόντος
 • Να χρησιμοποιεί πρώτες ύλες και αναλώσιμα υλικά αναγνωρισμένης ποιότητας που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της Εθνικής & της Κοινοτικής Νομοθεσίας, τις ποιοτικές απαιτήσεις των πελατών και εξασφαλίζουν την ασφάλεια του καταναλωτή
 • Να παρακολουθεί τον χώρο του Εθνικού & Διεθνούς ανταγωνισμού και να ενσωματώνει άμεσα οποιαδήποτε θετική εξέλιξη στον τομέα της Εμφιάλωσης Νερού
 • Να είναι μία πρωτοπόρα Ελληνική εταιρεία πού θα λειτουργεί ως υπόδειγμα για άλλες συναφείς εταιρείες
 • Να υλοποιεί τους Στόχους Ποιότητας & HACCP πού θέτει μέσα από την αποτελεσματική εφαρμογή του Συστήματος, επιτυγχάνοντας την επαύξηση της ασφάλειας κατανάλωσης και τη μείωση των μη συμμορφώσεων
 • Να προάγει την επικοινωνία με τους Πελάτες της, τους Προμηθευτές, Τελικούς Καταναλωτές και όλα τα Ενδιαφερόμενα Μέλη όταν πέφτει στην αντίληψη της οποιοδήποτε στοιχείο πού μπορεί να επηρεάσει την Ποιότητα και την Ασφάλεια των Εταιρικών Προϊόντων στην αλυσίδα της διαχείρισης τους
 • Μέσα από την συστηματική και αδιάλειπτη εσωτερική επικοινωνία να επιτυγχάνει την εξασφάλιση της Ποιότητας, της ασφάλειας κατανάλωσης και της συστηματικής παρακολούθησης των δυνητικών κινδύνων
 • Να παρακολουθεί συνεχώς τους κινδύνους και τις ευκαιρίες που παρουσιάζονται καθημερινά στον χώρο της ώστε να προφυλάσσεται από τους κινδύνους και να εκμεταλλεύεται τις ευκαιρίες
 • Να απασχολεί Προσωπικό πού έχει λάβει κατάλληλη εκπαίδευση και κατάρτιση σε θέματα HACCP, εφαρμόζοντας σε διαρκή βάση τους Κανόνες Ορθής Ατομικής Υγιεινής (GHP), τους κανόνες Ορθής Βιομηχανικής Πρακτικής  (GMP) πού έχει θεσπίσει η Εταιρεία και εμπλέκεται ενεργά στους σκοπούς και τους στόχους που θέτει αυτή.
 • Να αντιμετωπίζει με ευαισθησία και αποτελεσματικότητα τα θέματα προστασίας του Περιβάλλοντος και να ενσωματώνει τη διαχείριση τους μέσα στα επιχειρηματικά της σχέδια και στόχους
 • Να αντιμετωπίζει με ευαισθησία και αποτελεσματικότητα τα θέματα Κοινωνικής Ευθύνης και βελτίωσης των συνθηκών εργασίας και αμοιβής του Προσωπικού της
 • Το όνομα της Εταιρείας να αποτελεί εξασφάλιση για την ποιότητα των προϊόντων, των υπηρεσιών και του κύρους της

 

Για την επίτευξη των παραπάνω η Εταιρεία έχει τεκμηριώσει και εφαρμόζει  Σύστημα Ποιότητας – HACCP πού ικανοποιεί τις απαιτήσεις:

 

 • Του Διεθνούς Προτύπου Ποιότητας, ISO 9001:2015

 

 • Του Διεθνούς Προτύπου HACCP, ISO 22000:2005

 

 • Του Διεθνούς Προτύπου HACCP, International Food Standard (IFS) Version 6, April 2014

 

 

 • Της τρέχουσας Εθνικής & Κοινοτικής Νομοθεσίας HACCP

 

και περιλαμβάνει όλες τις δραστηριότητες που επηρεάζουν την ποιότητα, την υγιεινή και ασφάλεια κατανάλωσης των προϊόντων της και τις σχέσεις της με τους πελάτες.

 

Το Σύστημα Ποιότητας & HACCP είναι το εργαλείο για την ανάπτυξη, βελτίωση και περαιτέρω καταξίωση της Εταιρείας και έχει την αμέριστη στήριξη της Διοίκησης σε θέματα πόρων – μέσων για την αποτελεσματική εφαρμογή και βελτίωση του.

 

Η Πολιτική Ποιότητας & Ασφάλειας Κατανάλωσης που έχει θεσπίσει η Εταιρεία είναι κατανοητή από το σύνολο του Προσωπικού της – των Συνεργατών της και αποτελεί καθημερινό μέλημα τους η εκπλήρωση της.

 

Ο Διευθύνων Σύμβουλος